ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری

هدف از این پایان نامه ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری همراه با شبیه سازی می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی